1. หลักการและเหตุผล

          วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นห่วงโซ่การผลิตและเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม SME จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนไปมาก SME ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทย
          จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดทาโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการใหม่โดยการนาเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม มาปรับใช้ สอดรับกับแนวคิด BCG โมเดล ประกอบด้วย Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น เชื่อมโยงกับ Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ที่มุ่งสร้างคุณค่าสูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสียให้ได้มากที่สุด ภายใต้ Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) มุ่งการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่า รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวางรากฐานการเสริมสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยการให้ความสำคัญกับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลเพื่อการคิด วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ ในการดาเนินธุรกิจ เป็นการส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโต คือ Agriculture and Food, Health and Beauty, Fashion and Lifestyle, Trade and Service


  2. วัตถุประสงค์

          2.1 พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ภายใต้ BCG โมเดลในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโต
          2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
          2.3 สนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นโดยการเชื่อมโยงและผลักดันการใช้เทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสู่ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น


  3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์

ผู้ประกอบการนิติบุคคลจดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี ในอุตสาหกรรมเป้าหมายคือ Agriculture and Food, Health and Beauty, Fashion and Lifestyle, Trade and Service

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
        1) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ได้แก่ บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญ
                  2) จดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 5 ปี (โดยจดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเมษายน 2563)


  4. พื้นที่ดำเนินการ

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย


  5.  กิจกรรมของโครงการ