ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
สมัครออนไลน์โดยผ่านหน้าเว็บ
แบบฟอร์มลงทะเบียน
Code   Auto generate code on save...
หมายเลขผู้เข้ารับบริการภาครัฐ *  
ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทะเบียนจะต้องมีหมายเลขผู้เข้ารับบริการภาครัฐ หากยังไม่มี คลิ๊กที่นี่ เพื่อลงทะเบียนผู้ประกอบการ
คำนำหน้าชื่อ *     
ชื่อ-นามสกุล *  
หมายเลขบัตรประชาชน *    
สำเนาบัตรประชาชน    *รองรับไฟล์ประเภท .pdf
ที่อยู่ปัจจุบัน   
จังหวัด *  
โทรศัพท์ *   * กรุณาป้อนเบอร์โทรศัพท์ / เบอร์มือถือ หากไม่มี กรุณาป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ *  
Line ID   
Email *  
วัน-เดือน-ปี พ.ศ.(เกิด)   
อายุ   
สถานภาพปัจจุบัน 
จำนวนบุตร (ถ้ามี)   
สัญชาติ 
 
ศาสนา 
 
ที่ตั้งธุรกิจ*
 
 
หน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วม * 
ประเภทธุรกิจ *
รูปแบบธุรกิจ *  
ธุรกิจ *  
ภาคธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วม *
   
สถานภาพผู้สมัคร * 
 
สถานะของธุรกิจผู้เข้าร่วมโครงการ * 
เลขทะเบียนธุรกิจ * 
ชื่อธุรกิจ * 
วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล *
ผลิตภัณฑ์/สินค้าของธุรกิจ 
เป็นสินค้า OTOP 
   
วัตถุดิบหลักในการผลิต 
แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ 
   

มาตรฐานผลิตภัณฑ์/สินค้าธุรกิจ   
     
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ในประเทศ     สัดส่วน %
  ต่างประเทศ   สัดส่วน %     ระบุประเทศ
จำนวนคนทำงาน 
(พนักงานประจำและรวมเจ้าของกิจการ) 
                          
ทุนจดทะเบียน/ทุนจัดตั้งกิจการ                
รายได้รวมต่อปี (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)                         
กำไร (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)                   
   
อาชีพ/งานในปัจจุบัน 
 
   
ท่านเคยเข้ารับการอบรม 
   
หัวข้อที่เคยเข้าอบรม
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
   
กลุ่มผลิตภัณฑ์ *
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
ท่านเคยเข้ารับบริการจากภาครัฐ *             :  
สถานะของธุรกิจในปัจจุบัน *
   
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการพัฒนา
ด้านการผลิต
ด้านการเกษตร
ด้านการบริการ
ด้านการจัดการ
ด้านมาตรฐาน
ด้านการตลาด
ด้านการเงิน/บัญชี
ด้านการเงิน
ด้านการจดทะเบียน
ด้านการคลังสินค้าและโลจิสติกส์
ด้านบรรจุภัณฑ์
อื่นๆ