1. หลักการและเหตุผล

          การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นการเร่งพัฒนายกระดับ SME ไทยทุกระดับการเติบโตให้มีศักยภาพ สร้างความสามารถในการทำธุรกิจระดับสากลมากขึ้น ช่วยให้ SME มีบทบาททางเศรษฐกิจกับประเทศอย่างแท้จริง สามารถแข่งขันในระดับสากล และเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งให้เกิดการขยายสัดส่วนมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและเป็นศูนย์กลางประสานระบบการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การพัฒนาผู้ประกอบการจากการรวมกลุ่ม สร้างกลุ่มหรือเครือข่ายทำให้เกิดความเข้มแข็ง จำเป็นจะต้องนำเอาแนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ที่ผ่านมา สสว. ได้นำนโยบายการพัฒนาเครือข่ายดังกล่าวมากำหนดแนวทางการส่งเสริม SME เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ การพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในเชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น
          เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สสว. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและการพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบการ SME ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างความเชื่อมโยงของกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หรือตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถจัดจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ กระบวนการพัฒนาดังกล่าวจะเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแนวทางหลัก สอดรับกับนโยบายการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจสู่อนาคตในการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยยกระดับพื้นฐานผู้ประกอบการจากฐานรากไปสู่ผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ตามแนวทาง กลุ่มเป้าหมาย และทิศทางแผนงาน ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป


  2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จากฐานรากถึงระดับบน ในกลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมายที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งได้
          2.2 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในคลัสเตอร์เป้าหมายให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และระบบการบริหารจัดการ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น
          2.3 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของคลัสเตอร์เป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของคลัสเตอร์เป้าหมาย และผลิตภัณฑ์ของไทย
          2.4 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการดำเนินกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับคลัสเตอร์เป้าหมาย


  3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์

ผู้ประกอบการ SME ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย

โดยมีกลุ่มเครือข่ายSMEเป้าหมายของโครงการดังนี้
          1) คลัสเตอร์ Sport Economy
                    2) คลัสเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
                    3) คลัสเตอร์ BCG Fashion Lifestyle
                    4) คลัสเตอร์ ผ้าไทย
                    5) คลัสเตอร์ ไม้ดอกไม้ประดับ
                    6) คลัสเตอร์ Health Retreatment
                    6) คลัสเตอร์ ปลากัด


  4. พื้นที่ดำเนินการ

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย


  5.  กิจกรรมของโครงการ