1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

พื้นที่รับผิดชอบ (ผู้กำกับติดตาม)
77 จังหวัดทั่วประเทศ

เครือข่ายรับผิดชอบ (ผู้กำกับติดตาม)
1. คลัสเตอร์ Sport Economy  
2. คลัสเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  
3. คลัสเตอร์ BCG Fashion Lifestyle  
4. คลัสเตอร์ ผ้าไทย  
5. คลัสเตอร์ ไม้ดอกไม้ประดับ  
6. คลัสเตอร์ Health Retreatment  
7. คลัสเตอร์ ปลากัด  

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนทรี เจตนานุเคราะห์  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3182 Email : suntaree@sme.go.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางกฤติญา เทพสุทธิ์  
เบอร์ติดต่อ: 02-298-3293 Email : krittiya@sme.go.th
   
   
   

  2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พื้นที่รับผิดชอบ
ทั่วประเทศ

เครือข่ายรับผิดชอบ
คลัสเตอร์ Sport Economy  

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรียา เจตสรณ์  
เบอร์ติดต่อ: 089-221-2665 Email : patchareeyac@.fti.or.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐยาน์ สินแสงวัฒน์  
เบอร์ติดต่อ: 089-494-7123 Email : nattayas@fti.or.th
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุชเนตร วารีวนิช  
เบอร์ติดต่อ: 081-835-0602 Email : nuchchanethW@fti.or.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : ศูนชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-345-1059 ต่อ 1100
โทรสาร : -
Email : patchareeyac@off.fti.or.th
Website : www.smi.or.th
Facebook : smi : small&medium industrial institute
 

  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ
ทั่วประเทศ

เครือข่ายรับผิดชอบ
คลัสเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรี ญานสาร  
เบอร์ติดต่อ: 091-010-5579,02-549-4004 Email : suipatcharee5@gmail.com
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมาวรรณ ด่านกลาง  
เบอร์ติดต่อ: 091-010-5579,02-549-4004 Email : amtoey1108@gmail.com/ pattamawan_d@rmutt.ac.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-549-4004
โทรสาร : -
Email : : patcharee_y@rmutt.ac.th
Website : www.rmutt.ac.th
Facebook : www.facebook.com/rmutt.official
Line ID : 0612402266
 

  4. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

พื้นที่รับผิดชอบ
ทั่วประเทศ

เครือข่ายรับผิดชอบ
คลัสเตอร์ BCG Fashion Lifestyle  

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางปาจรีย์ คีรีเดช  
เบอร์ติดต่อ: 081-713-3449 Email : pajaree@thaitextile.org
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุณยาพร ค้ำคูณ  
เบอร์ติดต่อ: 090-963-0088 Email : boonyaporn@thaitextile.org
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิดา ทิพย์กุล  
เบอร์ติดต่อ: 097-921-6364 Email : natthida@thaitextile.org
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-713-5492-9
โทรสาร : 02-712-1592
Email : info@thaitextile.org
Website : www.thaitextile.org
Facebook : Thailand Textile Institute
 

  5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พื้นที่รับผิดชอบ
1) คลัสเตอร์ผ้าไหม กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี 1
2) คลัสเตอร์ผ้าฝ้าย 1 กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร
3) คลัสเตอร์ผ้าฝ้าย 2 กลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร

เครือข่ายรับผิดชอบ
คลัสเตอร์ ผ้าไทย  

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนิษฐา จันทพันธ์  
เบอร์ติดต่อ: 089-617-1821 Email : kanittha.j@ubu.ac.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาววลัยลักษณ์ สีลา  
เบอร์ติดต่อ: 089-626-7953 Email : walailak.itim@gmail.com
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-433-456
โทรสาร : 045-433-456
Email : kanittha.j@ubu.ac.th
Website : www.ubuspark.org
Facebook : UBUSPARK
 

  6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดเลย จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายรับผิดชอบ
คลัสเตอร์ ไม้ดอกไม้ประดับ  

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรกมล รูปเลิศ  
เบอร์ติดต่อ: 088-317-9576 Email : ponkamon.ru@rmuti.ac.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ ศรีแสง  
เบอร์ติดต่อ: 092-030-8847 Email : jakkrit@tistr.or.th
3. ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงค์ จันจุฬา  
เบอร์ติดต่อ: 085-079-6132 Email : nattapong@tistr.or.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 35 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-577-9017
โทรสาร : 02-577-9015
Email : anan_p@tistr.or.th
Website : -
Facebook : -
 

  7. มหาวิทยาลัยนเรศวร

พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดพิษณุโลก

เครือข่ายรับผิดชอบ
คลัสเตอร์ Health Retreatment  

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : ดร.มาร์ฎา ชยทัตโต  
เบอร์ติดต่อ: 093-323-8953 Email : madac@nu.ac.th
2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวิวรรณ ลิ้มพิบูลย์  
เบอร์ติดต่อ: 088-293-8922/td> Email : toey_rww@hotmail.com
3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชฎาภรณ์ พร้าชาวนา  
เบอร์ติดต่อ: 093-132-8945 Email : ratchadapornp@nu.ac.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 093-323-8953
โทรสาร : -
Email : -
Website : -
Facebook : -
 

  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พื้นที่รับผิดชอบ
ทั่วประเทศ

เครือข่ายรับผิดชอบ
คลัสเตอร์ ปลากัด  

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : -  
เบอร์ติดต่อ: - Email : -
2. ชื่อ-นามสกุล : -  
เบอร์ติดต่อ: - Email : -
ที่อยู่ : ศูนอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-555-2000
โทรสาร : 02-556-1306
Email : -
Website : -
Facebook : -