1. หลักการและเหตุผล

          จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศปรับตัวในการรองรับกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจาก SME จะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ การผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ หรือ SME Startup จึงเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่ง สสว. ได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปี 2562 ผ่านโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความแข็งแรงในการจัดตั้งธุรกิจให้ยั่งยืนได้ในระยะยาวโดยทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ทำให้มีเป้าหมาย และมีความชัดเจนในการสร้างธุรกิจพัฒนาผู้ประกอบการ SME อย่างเหมาะสมและเป็นระบบขั้นตอน ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ากระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มีความสำคัญในการที่สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นในปี 2563-2565 สสว. จะให้ความสำคัญในการต่อยอดผู้ประกอบการในกลุ่มที่มีความพร้อมให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีศักยภาพในการทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


  2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
          2.2 การพัฒนาแนวความคิดในการสร้างธุรกิจเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน
          2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น


  3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้ประโยชน์

ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 9,000 ราย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
          1) บุคคลธรรมดาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ
                    2) ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
                    3) ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี
หมายเหตุ จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ คือ
                    - บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนการค้า
                              - นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด และ ห้างส่วนจำกัด
                    4) ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up หรือ Early Stage) ในปี 2559 - 2562 และยังไม่เข้าสู่กิจกรรมที่ 3 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึก (สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)


  4. พื้นที่ดำเนินการ

77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย


  5.  กิจกรรมของโครงการ