หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการหรือยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการหรือยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิก SMEs ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือเป็นสมาชิก SMEsในระบบหรือช่องทางการให้บริการต่างๆ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ ข้าพเจ้าขอเสตงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้ข้อมูลเอง
  เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับบริการหรือข้าร่วมโครงการต่อ สสว.
  เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการหรือการดำเนินงานของ สสว.
  เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา
  เพื่อดำเนินการสอบทาน ตรวจสอบ อ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
  เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามความเหมาะสม
  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการประกอบการ SMEs เพื่อการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และจัดทำรายงานสถานการณ์ SME
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนา SMEs ของประเทศ และวางแผนจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริม SMEs รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
  เพื่อใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน SMEs ตามภารกิจหน่วยงานต่อไป
  เพื่อการดำเนินการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการส่งเสริม SMEs และติดตามประเมินผลพัฒนาการของธุรกิจ SMEs ปีล่วงมาแล้ว
  เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำ Scorigและ Benchmark ธรกิจ SMEs เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม SMEs
  เพื่อความรวดเร็วในการใช้ข้อมูลตอบข้อซักถามของ Call Center และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
  เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างตัน
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สสว. จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนการจัดเก็บหรือเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในการส่งเสริม SMEs
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้ายินยอมให้ สสว. เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ สสว. เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าและในการดำเนินงานของ สสว ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างตันและตามที่ สสว จะได้แจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่งเสริม SMEs หรือตามคำร้องขอของคณะกรรมาธิการต่างๆหรือคำสั่งศาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตามคำขอส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน SMEsหรือบูรณาการด้านข้อมูลผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงาน หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
  แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทราบถึงผลกระทบหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
  ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
  ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 6
  ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
  ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าผืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  สิทธิของข้าพเจ้าดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจะนำส่งคำร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามสถานที่ที่อยู่ดังนี้
"สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น G ,17 ,18 ,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900"
6. ผลการเพิกถอนความยินยอม
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้ สสว. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้ สสว. ทราบและ สสว. อาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น
การเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 
 
 
 
 
หมายหตุ การให้การยินยอมให้เปิดผข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะกรณีผู้ประกอบการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สสว. ผู้ประกอบการหรือประชาชนจะต้องให้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน