1.หลักการและเหตุผล

            ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้มีฐานรากการเติบโตไทยแลนด์ 4.0 ที่ยั่งยืน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าและธุรกิจให้มีความคิดสร้างสรรค์ นั้น เป็นส่วนสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ให้มีการแข่งขันในตลาดสากล และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อศักยภาพสู่ตลาดสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นชุมชนให้ยังคงมีวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งให้ธุรกิจให้มีเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรม โดยเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต สินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการให้มากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าของสินค้าแลบริการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการภาคบริการและกาค้า เป็นกลุ่มที่นำความคิดสร้างสรรค์นำมาพัฒนาธุรกิจให้ตรงตามความต้องการตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการมองการตลาดควรเปลี่ยนจากการเน้นอุปทานหรือกระบวนการผลิต เป็นการเน้นอุปสงค์หรือความต้องการของผู้บริโภค เพราะเชื่อว่าในตลาดยังมีผู้บริโภคอีกมากที่มี ความต้องการสินค้าและบริการที่เป็นเรื่องของ ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อศักยภาพสู่ตลาดสากล จึงเป็นโครงการส่วนหนึ่งที่จะนำมาผู้ประกอบการ ทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ ไทยที่มีอยู่บวกกับความคิดสร้างสรรค์สามารถ ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่ความเป็นไทยและมี ความผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นด้วย เพื่อ สามารถพัฒนาประเทศไปสู่ระดับสากล และ เติบโตทางเศรษฐิกิจอย่างยั่งยืน

  2.วัตถุประสงค์

           2.1 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการภาคการค้าและภาคบริการให้สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมตรงตามความต้องการของตลาด
           2.2 เพื่อยกระดับความสามารถการบริหารจัดการ การบริการ การเข้าใจสินค้าบริการของผู้ประกอบการและบุคคลากร ให้ Gastronomy Tourism: การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
           2.3 เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาให้แพร่หลายสู่ตลาดสากล
           2.4 เพื่อสร้างอัตลักษณ์ (Brand Identity) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด
           2.5 เพื่อต่อยอดและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการคลัสเตอร์ Digital Content /กลุ่มร้านอาหาร / กลุ่มท่องเที่ยว/ กลุ่ม Healthcare Service

  3.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

           ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอาหารและท่องเที่ยว Gastronomy Tourism กลุ่ม Digital Content และกลุ่ม Health care service

  4.พื้นที่ดำเนินการ

            ภาคใต้ และภาคตะวันออก