ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
สมัครออนไลน์โดยผ่านหน้าเว็บ
แบบฟอร์มลงทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลผู้ประกอบการทั้ง 2 ส่วน
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2
แบบประเมินศักยภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
Code   Auto generate code on save...
หมายเลขผู้เข้ารับบริการภาครัฐ *  
ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทะเบียนจะต้องมีหมายเลขผู้เข้ารับบริการภาครัฐ หากยังไม่มี คลิ๊กที่นี่ เพื่อลงทะเบียนผู้ประกอบการ
คำนำหน้าชื่อ *     
ชื่อ-นามสกุล *  
หมายเลขบัตรประชาชน *    
สำเนาบัตรประชาชน    *รองรับไฟล์ประเภท .pdf
ที่อยู่ปัจจุบัน   
จังหวัด *  
โทรศัพท์ *   * กรุณาป้อนเบอร์โทรศัพท์ / เบอร์มือถือ หากไม่มี กรุณาป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่สามารถติดต่อได้
มือถือ *  
Line ID   
Email *  
วัน-เดือน-ปี พ.ศ.(เกิด) *  
อายุ   
------สถานภาพปัจจุบัน 
-----จำนวนบุตร (ถ้ามี)   
------สัญชาติ 
 
-----ศาสนา 
 
   
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของกิจการ
ที่ตั้งธุรกิจ*
 
 
หน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วม *
ประเภทธุรกิจ *
รูปแบบธุรกิจ *  
ธุรกิจ *  
-----ภาคธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วม *
   
------สถานภาพผู้สมัคร * 
 
สถานะของธุรกิจผู้เข้าร่วมโครงการ * 
เลขทะเบียนธุรกิจ * 
ชื่อธุรกิจ * 
------สถานะของธุรกิจในปัจจุบัน *
 
 
สินค้า/บริการของธุรกิจ 
-------เป็นสินค้า OTOP 
   
------วัตถุดิบหลักในการผลิต 
----แหล่งวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่ตั้งธุรกิจ 
   

มาตรฐานผลิตภัณฑ์/สินค้าธุรกิจ   
 
      
     
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ในประเทศ     สัดส่วน %
  ต่างประเทศ   สัดส่วน %     ระบุประเทศ
จำนวนการจ้างงาน *
(พนักงานประจำและรวมเจ้าของกิจการ) 
                               
----มูลค่าทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน)                
-----ทุนจดทะเบียน/ทุนจัดตั้งกิจการ                
รายได้รวมต่อปีที่ผ่านมาโดยประมาณ *               
   
อาชีพ/งานในปัจจุบัน 
 
   
----ท่านเคยเข้ารับการอบรม 
   
-----หัวข้อที่เคยเข้าอบรม
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
   
-----กลุ่มผลิตภัณฑ์ *
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
   
ส่วนที่ 3 ความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วม*
 
จำนวนทีมงานอย่างน้อย  คน
ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  
ตำแหน่ง
มือถือ
อีเมลล์
  *
  *